Hej medlem,

Inför båtsäsongen 2022 kommer vi att fortsätta med de regler och det ansökningsförfarande vi sjösatte 2017. Vi vill därför på detta sätt passa på att repetera de enkla regler vi satt upp för båtplatser och hur tilldelning av dessa går till.

 • I den mån det finns tillgängliga platser på någon av Skarpöborgs fastighetsägarförening bryggor fördelas dessa efter följande prioritetsprincip
 • Medlem som helt saknar båtplats till egen båt
 • Medlem som har båtplats till egen båt, men som önskar ytterligare en till egen båt (medges endast ett år i taget)
 • Icke medlem med anknytning till Skarpö (medges endast ett år i taget)
 • Det är stor efterfrågan på båtplatser i Skarpöborgs fastighetsägarförening, så låt därför inte en plats stå tom. Om du av någon anledning inte avser nyttja ”din plats” under ett år, var vänlig anmäl detta till Bryggfogden som då eventuellt kan hyra ut denna i ”andra hand”.
 • Enskild andrahandsuthyrning är ej tillåten.
 • Båt vid någon av Skarpöborgs fastighetsägarförening bryggor skall vara försäkrad, kopia på försäkringsbrev lämnas in varje år till Bryggfogden i samband med ansökan om bryggplats.
 • Genom sunt förnuft och samverkan mellan medlemmar försöker vi stävja inbrott och skadegörelse, hjälp oss genom att vara vaksam och ta kontakt med Bryggfogde om du ser något onormalt eller misstänkt.
 • Varje båtägare ansvarar för sin egen båt och för att den är ordentligt förtöjd.
 • Den som tilldelats plats bidrar till att bryggor, bojar, pollare etc sköts genom att ställa upp om Bryggfogden kallar på hjälp för att något behöver göras på eller omkring bryggorna.
 • Tilldelning av bryggplatser föregås av ett enklare ansökningsförfarande där man uppmanas att ange namn, dress, mailadress, telefonnummer, båttyp, tidigare års båtplatsnummer (om sådan existerade), längd, bredd, försäkringsnummer mm. När dessa anmälningar kommit in fördelas tillgängliga båtplatser enligt 1 ovan och fakturor skickas ut i enlighet med tilldelning.

Av säkerhetsskäl är det av yttersta vikt att Styrelsen/Bryggfogden har tillgång till telefonnummer, mailadress och försäkringsnummer för det fall olyckan är framme – det kan vara en båt som slitit sig, brand eller skadegörelse som gör att vi snabbt måste få tag på båtägaren. Registret kommer att behandlas med sekretess och inte publiceras på hemsidan eller genom listor på någon av bryggorna.

Ansökan om båtplats skall vara föreningen tillhanda senast 28 Februari  2022, platstilldelning meddelas sedan under mars. Kopia på giltigt försäkringsbrev skall bifogas ansökan. Har man ännu inte tillgång till ett sådant eller planerar att köpa ny båt kan man dock komplettera med detta senare. Ansökan läggs i Bryggfogdens brevlåda, mailas till Bryggfogden eller överlämnas till annan styrelseledamot.

.

Eventuella frågor besvaras gärna av bryggfogden, Torkel Sintorn.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Ansökan om båtplats

Ladda ner pdf för ansökan här