Inlagd den jul 6, 2016

Årsmötet i Skarpöborgs Fastighetsägareförening u.p.a ägde rum i Tennisparken söndagen den 26 juni 2016. Årsredovisningen för 2015 års verksamhet finner du under Ekonomi och årsstämmoprotokollet från mötet under Protokoll. Årsmötet besöktes av ca 30 fastighetsägare, resultat-och balansräkning godkändes, styrelsen beviljades ansvarsfrihet och ny styrelse valdes.